fbpx

Košík

Mezi kým se uzavirá tato smlouva?

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní www.playwithme.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

Soulmate s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 05139813
Není plátcem DPH
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25887
Adresa pro doručování: Řípská 780/20, 130 00 Praha 3
Telefonní číslo: +420775139092
Kontaktní e-mail: hello@playwithme.cz

jako pronajímatelem (dále jen „pronajímatel“ nebo „my“) a Vámi jako nájemcem (dále jen „nájemce“ nebo Vy“)

Co vymezují a upřesňují?

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem při uzavírání smlouvy o nájmu (dále jen „smlouva“) na předem určený časový úsek. Tyto obchodní podmínky rovněž vymezují práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem při prodeji poukazů. Obchodní podmínky tvoří v souladu s § 1752 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součást smlouvy.

Ustanovení o smlouvě o nájmu se použijí přiměřeně i na prodej poukazů, nevyplývají-li z těchto obchodních podmínek pro poukazy jiná pravidla.

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Co my jsme se zavazujeme?

Smlouvou se zavazujeme přenechat Vám na předem určený časový úsek k osobnímu užívání stavebnici Lego (dále jen „hračka“) z naší půjčovny, kterou provozujeme, a Vy se zavazujete zaplatit nám za tento pronájem dohodnutou cenu (nájemné).

Co nájemné zahrnuje?

Nájemné zahrnuje i náklady na dodání hračky i případné poplatky související se zvoleným způsobem platby nájemného. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky. Nájemné nezahrnuje vratnou kauci, kterou jste povinni nám uhradit před odesláním hračky, a která může být použita na úhradu našich pohledávek vzniklých vůči Vám na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní.

Jakymi dokumenty se řídí náš právní poměr?

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména § 2316 a násl. občanského zákoníku;
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a smlouvu uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání bude tato smlouva spotřebitelskou smlouvou. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 Jak všechno to funguje?

Na webovém rozhraní je uveden seznam hraček včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého hračky je uvedena výše nájemného a kauce včetně veškerých daní, cel a poplatků.

Prezentace hraček dostupná na webovém rozhraní je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku

Jak můžete podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace označené jako povinné. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky. Doporučujeme zkontrolovat zejména typ hračky, termín, e-mailovou a kontaktní adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Půjčít si hračku“. O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky není přijetím objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte nájemné nebo si hračku převezmete, podle toho, co nastane dříve.

Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy nebo její výpověď) je možné pouze za splnění zákonem stanovených podmínek nebo po dohodě s námi.

Co zahrnuje cena?

Ceny prezentovaných hraček, ceny za balení, dopravu a dodání a výše kauce zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení výše nájemného na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám hračku za tuto zcela zjevně chybnou výši nájemného, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud výše nájemného uvedená u hračky na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

 Jaky jsou platební podmínky?

Nájemné spolu s kaucí můžete uhradit pouze bezhotovostně před dodáním hračky platební kartou prostřednictvím platební brány na webovém rozhraní.

Nájemné a kauce je splatná do tří dnů od přijetí objednávky. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 

Jaký jsou podmínky při dodaní hračky?

Způsoby dodání hračky jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání hračky můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

Hračku Vám dodáme na adresu uvedenou v objednávce. Doba dodání hračky závisí na její dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy.

Hračku, která je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od připsání platby nájemného na náš účet.

Hračku, která není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním hračky podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám hračka doručena. Pokud hračku bezdůvodně odmítnete převzít, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat hračku z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Náklady na dodání hračky závisí především na typu hračky a zvoleném způsobu dodání. Aktuální náklady na dodání hračky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Při převzetí jste povinni hračku zkontrolovat a případné vady hračky (tj. poškození hračky či chybějící části) nám bez zbytečného odkladu oznámit na kontaktní e-mail či doručovací adresu. Pokud je hračka nezpůsobilá k užívání, máte právo požadovat náhradu hračky, prominutí nájemného či slevu z nájemného za podmínek stanovených v Reklamačním řádu. Poškození obalu způsobené běžným užívání není vadou hračky.

Jaký jsou podmínky při vrácení hračky?

Hračku nám nejpozději v den skončení nájmu odešlete na naši kontaktní adresu. V žádném případě hračku nezasílejte na dobírku. Pokud tak učiníte, jste povinni uhradit nám účelně vynaložené náklady, které nám takovým jednáním vzniknou (zejména poštovné). Hračku jste povinni vrátit v takovém stavu, v jakém jste jej obdrželi. Při nedodržení této povinnosti nám náleží náhrada škody souladu s článkem 6. obchodních podmínek. Nájemce neodpovídá za opotřebení věci způsobené řádným užíváním.

Při vrácení hračky jste povinni oznámit nám veškeré skutečné či možné škody, závady či nedostatky na hračce a jejího příslušenství, které vznikly po dobu nájmu.

Jaky máte jako nájemce práva a povinnosti?

 • jste oprávněni nerušeně užívat hračku po celou dobu nájmu;
 • jste povinni zaplatit řádně a včas nájemné a složit příslušnou kauci;
 • nejste oprávněni provádět na hračce a jejím příslušenství žádné úpravy;
 • nesmíte hračku bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele dále pronajmout nebo jinak úplatně (trvale či dočasně) přenechat třetí osobě;
 • jste povinni dodržovat veškeré pokyny pronajímatele týkající se užívání a všech jeho součástí a vybavení;
 • jste povinni udržovat hračku ve stavu, v jakém vám byla dodána;
 • jste povinni používat hračku pouze způsobem a pro účely vyplívající z povahy hračky a návodu k použití;
 • jste povinni bezodkladně hlásit jakékoliv vady, které se během doby nájmu na hračce vyskytnou.

Jaky my máme jako pronajímatel práva a povinnosti?

 • jsme povinni Vám hračku zaslat stavu způsobilém k užívání;
 • jsme povinni zajistit, že budete mít možnost hračku užívat po celou dobu nájmu.

Jak mám postupovat v případě ztráty či poškození hračky?

Poškození, ztrátu nebo zničení hračky jste povinni nám bez zbytečného odkladu oznámit.

V případě, že na hračce či jejím příslušenství způsobíte škodu, jste povinni nám ji v plné výši uhradit. Škodou se rozumí poškození hračky či její části, zničení hračky, nebo ztráta hračky nebo její části. Úhradou v plné výši se rozumí úhrada nákladů na opravu, pořízení jiné hračky, chybějících dílů hračky či příslušenství hračky. Není-li v důsledku výše uvedeného možné hračku pronajmout dalšímu nájemci, máme vůči Vám rovněž nárok na náhradu ušlého zisku počítaného dle počtu dnů, kdy měla být hračka pronajata dalšímu nájemci, a částky denního nájemného za příslušnou hračku.

V případě poškození, zničení či ztráty do pěti (5) dílů hračky, nebudeme požadovat úhradu náhrady škody.

V případě, že poškození, ztrátu či zničení hračky způsobila osoba, které jste umožnili (úmyslně či z nedbalosti) hračku užívat, odpovídáte za vzniklou škodu stejně, jako kdybyste ji způsobili Vy.

Na úhradu škody či její části dle bodu 6. 2. můžeme použít kauci, kterou jste u nás složili.

Vezměte na vědomí, že pokud na hračce či jejím příslušenství vznikne škoda, jejíž výše přesáhne hodnotu složené kauce, jsme oprávněni požadovat po Vás uhrazení zbývající škody v souladu s občanským zákoníkem, tedy i nad hodnotu složené kauce do výše reálné škody.

Kauci můžeme použít pro uspokojení jakékoliv naší pohledávky za Vámi, zejména k úhradě bezdůvodného obohacení, účelně vynaložených nákladů spojených s uvedením hračky do původního stavu nebo z titulu náhrady škody, kterou jste nám způsobili na hračce, jejím příslušenství nebo jiných věcech v souvislosti s užíváním hračky.

Kauci Vám vrátíme v plné výši, pokud nám předáte zpět nepoškozenou hračku včetně všech příslušenství, vybavení a dokumentů ve smluveném čase. Kauci vrátíme stejným způsobem, jakým jste ji uhradili, nebo takovým způsobem, jaký budete požadovat (pokud nám v souvislosti s tím nevzniknou žádné dodatečné náklady).

Máme právo část nebo celou kauci zadržet, pokud v okamžiku předání hračky zpět budou existovat ohledně Vašeho nájmu neuhrazené pohledávky.

Poté, co odpadnou důvody zadržení kauce, vrátíme Vám její nevyužitou část do 5 pracovních dnů po odpadnutí těchto důvodů

O využití kauce Vás budeme ve lhůtě pěti (5) dnů písemně informovat.

Po skončení doby nájmu nejste oprávněni hračku nadále používat. V případě porušení této povinnosti jste nám povinni uhradit bezdůvodné obohacení ve výši denního nájemného za každý i započatý den, kdy užíváte hračku po skončení nájmu. Není-li v důsledku výše uvedeného možné hračku pronajmout dalšímu nájemci, máme vůči Vám rovněž nárok na náhradu ušlého zisku počítaného dle počtu dnů, kdy měla být hračka pronajata dalšímu nájemci, a částky denního nájemného za příslušnou hračku.

Pokud hračku nezašlete zpět do 5 pracovních dnů od data skončení pronájmu, pak budeme nucení účtovat poplatek 100 kč/den. Aby se předešlo nedorozuměním, prosíme o uschování dodacího lístku.

Na úhradu bezdůvodného obohacení a škody či její části dle bodu 6. 13. můžeme použít kauci, kterou jste u nás složili.

K úhradě škody či její části dle čl. 6. 2. těchto obchodních podmínek nám rovněž udělujete souhlas, abychom tuto škodu uhradili využitím údajů o vaší platební kartě, kterou jste uhradil nájemné, prostřednictvím kterých zadáme příkaz k úhradě částky ve výši způsobené škody na náš účet z Vašeho účtu vztahujícího se k platební kartě

K úhradě bezdůvodného obohacení a škody či její části dle bodu 6. 13. nám také udělujete souhlas, abychom tento poplatek uhradili využitím údajů o vaší platební kartě, kterou jste uhradil nájemné, prostřednictvím kterých zadáme příkaz k úhradě částky ve výši poplatku na náš účet z Vašeho účtu vztahujícího se k platební kartě.

Jak funguji poukazy?

 • Na webovém rozhraní je uveden seznam poukazů včetně popisu toho, čeho se můžete na základě tohoto poukazu domáhat. U každého poukazu je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Cena poukazu se skládá z nájemného a kauce.
 • Pro čerpání poukazu je nutné poukaz, který Vám byl na základě Vaší objednávky zaslán, u nás uplatnit. Na poukazu jsou uvedeny zejména následující údaje:
 • částka, která je předmětem o poukazu, a to výše nájemného a výše kauce, kterou poukaz představuje,
 • naše identifikační údaje, kde lze poukaz uplatnit;
 • doba platnosti poukazu;
 • unikátní číselný kód poukazu;
 • způsob, jakým lze poukaz uplatnit.
 • Poukaz lze čerpat pouze jednou. Poukaz je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý poukaz, má stejná práva jako osoba, která poukaz zakoupila.
 • Doba, po kterou lze poukaz uplatnit, je omezená. Poukaz je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti

Kdy můžeme odmítnout poukaz akceptovat?

 • poukaz byl předložen po uplynutí platnosti;
 • poukaz byl již jednou vyčerpán;
 • poukaz byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy
 • Vezměte na vědomí, že v případě poukazu nespočívá jeho obsah v trvalém nabytí vlastnického práva k poukazu, ale ve Vašem oprávnění na plnění, které je na poukazu uvedeno. Samotný poukaz má tak povahu služby. Z tohoto důvodu nemáte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste poukaz v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.
 • Objednáním poukazu tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

 

Jak můžu smlouvu předčasné ukončit?

 • Jste-li spotřebitelem, máte právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy.
 • Zaškrtnutím příslušné možnosti při podání objednávky souhlasíte s tím, že pokud do plánovaného zahájení doby nájmu zbývá méně než 14 dnů, bude Vám hračka zaslána před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte na vědomí, že pokud před odstoupením od smlouvy došlo k zahájení nájmu, jste v případě odstoupení od smlouvy povinni uhradit nám v souladu s § 1834 občanského zákoníku poměrnou část nájemného za užívání hračky do okamžiku odstoupení od smlouvy. V případě, že nájem skončí před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku na odstoupení od smlouvy nárok.
 • Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.
 • V souladu s ustanovením § 2320 odst. 1 občanského zákoníku máte dále právo smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba je deset (10) dnů. Pokud smlouvu v souladu s tímto článkem vypovíte, vrátíme Vám poměrnou část nájemného za nevyčerpanou dobu nájmu.

V jakem případě my můžeme odstoupit od smlouvy?

 • nepřevezmete hračku od dopravce;
 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná výše nájemného (článek 2.7 těchto obchodních podmínek);
 • hračka z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
 • podstatným způsobem porušíte své povinnosti dle těchto obchodních podmínek, zejména hračku dále pronajmete nebo jej využijete k podnikatelským účelům bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 • V případě, že nastala některá z výše v článku 8.5. uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno nebo oznámeno.
 • Při předčasném ukončení smlouvy jakýmkoliv způsobem nám hračku bez zbytečného odkladu vraťte, a to stejným způsobem jako při skončení nájmu (článek 4.5.). Peněžní prostředky, na které máte nárok (tj. zbývající část nájemného a kauci), Vám zašleme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nebo od výpovědi smlouvy na Vámi zvolený účet, případně na účet, který nám pro tento účel sdělíte. Vezměte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte pronajatou hračku, případně uhradíte veškeré naše pohledávky.
 • V případě, že odstoupíte od smlouvy náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Co se tyká ohledně práva z vadného plnění?

 • Práva z vadného plnění se dále řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou část smlouvy.
 • Práva z vadného plnění u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vady (telefonicky, e-mailem či písemně). Reklamace vyřizujeme co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Jaké mám právo jako spotřebitel?

V případě, že jste fyzickou osobou, která smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, náleží Vám ochrana spotřebitele dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

 • Jako spotřebitel máte především:
 • právo za určitých podmínek odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku;
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy;
 • není-li Vaše bydliště v České republice, máte dále právo na vyšší míru ochrany spotřebitele poskytovanou právním řádem státu Vašeho bydliště, pokud takový právní řád poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád.
 • Informace o smlouvě. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce. Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.
 • Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
 • Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
 • Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
 • Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Závěrečná ustanovení

 • Podnikání provozujeme na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
 • Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
 • Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 9.2.
 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.
 • V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2017

[A2]Ještě před uzavřením smlouvy by měla být spotřebiteli sdělena konečná cena služby včetně případných poplatků, viz ustanovení § 1811 odst. 2 písm. e) OZ.

[A7]Podle zmiňovaného zákonného ustanovení je taková webová prezentace považována za nabídku k uzavření smlouvy. Smlouva by tak vznikla samotným vyjádřením vůle zákazníka uzavřít smlouvu. Toto však považujeme za maximálně nevýhodné – nebyl by prostor pro vás si rozmyslet, zda vůbec s konkrétní osobou chcete uzavřít smlouvu (např. Vám je známa špatná platební morálka této osoby apod).

 

[A8]Doplňte, prosím, název tlačítka, kterým se bude podávat závazná objednávka.

[A20]Tento formulář jsme Vám zaslali v samostatném dokumentu, zde je vhodné vložit hypertextový odkaz na tento formulář.

Aktualizováno: 30.6.2018

Stáhnout obchodní podmínky