fbpx

Košík

Za jaké vady pronajaté věci odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že vám byla dodána ta věc, které jste si objednali, a že věc při převzetí nemá vady. To znamená, že věc při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu věci a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se věc obvykle používá a je způsobilé k takovémuto užívání;
 • nemá právní vady, tj. k věci nemá majetková práva třetí osoba.
 • Za vadu věci nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Za vadu věci nelze považovat poškození obalu způsobené běžným užíváním.

 

Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2318. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

1. Náhradu jinou věci sloužící k témuž účelu

Pokud má věc vadu, pro kterou ji nelze řádně užívat nebo pro kterou ji lze užívat jen se značnými obtížemi, můžete požadovat abychom Vám poskytli jinou věc sloužící témuž účelu. Věcí sloužící témuž účelu se rozumí poskytnutí jiné hračky obdobného typu.

2. Prominutí nájemného nebo sleva z nájemného

Po dobu, po kterou jste nemohli zařízení vůbec užívat nebo jste jej mohli užívat jen se značnými obtížemi, máte nárok na prominutí nájemného nebo na slevu z nájemného. Toto své právo musíte uplatnit nejpozději do konce ujednané doby nájmu, jinak toto právo zaniká.

 

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • se jedná o vadu použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí;
 • se jedná o vadu vzniklou opotřebením věci způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • jste vadu sami způsobili.

 

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje. Pro rychlejší vyřízení reklamace váš žádáme o zaslání fotografie zachycující vadu věci, je-li to možné.

Doporučený postup při reklamaci:

 1. pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
 2. zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o náhradu věci, prominutí nájemného či slevu z nájemného, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
 3. reklamovanou věc nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na doručovací adresu, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit věc do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jejímu poškození či zničení;
 4. pro uplatnění reklamace využijte náš reklamační protokol.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady pronajaté věci.

O doručené reklamaci rozhodujeme bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu věci potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace věci. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace nájmu movitých věcí uzavřeného prostřednictvím webového rozhraní www.playwithme.cz od naší společnosti.
Je platný a účinný od 01.01 .2017

Soulmate s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 05139813
Není plátcem DPH
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25887
Adresa pro doručování: Řípská 780/20, 130 00 Praha 3
Telefonní číslo:  +420775139092
Kontaktní e-mail: hello@playwithme.cz